ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικές πληροφορίες για το γραφείο μας

H παρούσα πολιτική απορρήτου έχει ως σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation). Επειδή σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητό σας, σας δηλώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί διαρκή δέσμευσή μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως εντολέα, ενδεχόμενο εντολέα, επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και με τον τρόπο που προστατεύεστε από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο δικηγόρος Χρήστος Παπουτσής, όπως ορίζεται και παρακάτω.

Επωνυμία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη, Φράγκων 19, Τ.Κ. 546 25.

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: [email protected],  τηλ: 2310 517495

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι “το γραφείο μας”, “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στο δικηγορικό γραφείο Χρήστου Παπουτσή & Συνεργατών.

 

Γενικοί ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα.

Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα όπως τα εξής: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.

Επεξεργασία δεδομένων / επεξεργασία είναι κάθε δραστηριότητα, πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνόλων τους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία και τα μέσα (αυτοματοποιημένα ή όχι) που εφαρμόζονται, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η αναθεώρηση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, ο αποκλεισμός, η διαγραφή, η αρχειοθέτηση, η προβολή και η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρχείο δεδομένων είναι οποιοδήποτε δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με τρόπο τέτοιο που καθιστά δυνατή την αναγνώριση του εν λόγω προσώπου από τα δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αποφασίζει σχετικά με τον σκοπό και το μέσο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων.

 

Τροποποίηση της δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα έκδοση συντάχθηκε στις 15.1.2019 και υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας.  

Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησής μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με τον παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς.

Το γραφείο μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα ενημερώνουμε την «ημερομηνία ενημέρωσης» στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που το γραφείο μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

 

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα του γραφείου βρίσκεται στην Ελλάδα, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και νομική βάση

Το γραφείο μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για επαγγελματικούς και νομικούς σκοπούς, καθώς πρόκειται για δικηγορικό γραφείο που παρέχει νομικές υπηρεσίες σε δικαστικό και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Προκειμένου να παρέχει επαρκείς νομικές υπηρεσίες, το γραφείο μας εκ των πραγμάτων υποχρεούται στην ασφαλέστερη κατά το δυνατόν τήρηση δεδομένων των εντολέων που μας εμπιστεύονται τις υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτό διατηρούμε μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο, και για το διάστημα που ορίζει ο νόμος, προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας, για το σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης εντολής, που συνδέει το δικηγόρο και τον εντολέα. Στο πλαίσιο της σχέσης εντολής συμπεριλαμβάνεται και η σχετική ασφαλής φύλαξη των εγγράφων των δεδομένων, η οποία λαμβάνει χώρα κυρίως με αποθήκευση σε χώρους cloud τρίτων εταιρειών, με δεδομένη ισχυρή ασφάλεια και προσαρμογή στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρούμε τα δεδομένα με ασφάλεια ώστε να είναι διαθέσιμα για τη χρήση τους κατά τη δικαστική και εξωδικαστική άσκηση των δικαιωμάτων και των αξιώσεων του εντολέα, με σκοπό την ασφαλή και ολοκληρωμένη εκτέλεση της σύμβασης εντολής ανάμεσα στον εντολέα και στο δικηγόρο.   

Στο γραφείο μας πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

-Να σας παρέχουμε νομικές υπηρεσίες βάσει της μεταξύ μας άτυπης σύμβασης εντολής.

-Να επεξεργαζόμαστε τις υπηρεσίες που αιτείστε από εμάς και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της αίτησής ή της υπόθεσής σας.

-Να σας τιμολογούμε για τη χρήση των υπηρεσιών μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των εκκρεμοτήτων σας.

-Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με την παροχή των νομικών υπηρεσιών μας.

-Να σας ενημερώνουμε για τυχόν νομοθετικές εξελίξεις ευρύτερου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας μας.

-Να διατηρούμε με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα σας ώστε να είναι διαθέσιμα κατά την σύνταξη δικογράφων και για τη δικαστική ή εξωδικαστική τους αξιοποίηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης εντολής.

Στο πλαίσιο αυτών των σκοπών ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης,  ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, email, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, όπως και στοιχεία που εμπεριέχονται σε δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με διάφορους τρόπους, όπως τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προφορικά κατά τη διάρκεια συνάντησης.

 

Νομική βάση επεξεργασίας

Το γραφείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης νομικής εντολής. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας» της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτέλεση σύμβασης

Το γραφείο μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εντολέων, προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση νομικής εντολής, και στο πλαίσιο της οποίας είναι αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας του εντολέα. Τα στοιχεία αυτά όπως είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία ταυτοποίησης, το τηλέφωνο, η ημερομηνία γέννησης, η ηλεκτρονική διεύθυνση, συλλέγονται ώστε να εκτελεστεί με ολοκληρωμένο τρόπο η σύμβαση εντολής, στο πλαίσιο της οποίας είναι απαραίτητος ο έγκαιρος συντονισμός με τον εντολέα, και η επεξεργασία για εξωδικαστική ή δικαστική χρήση.   

Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση:

Το γραφείο μας ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Ενδεικτικά είναι αναγκαία η συλλογή των στοιχείων που χρειάζονται για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, το γραφείο μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

-Αιτείστε μια νομική υπηρεσία τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικώς ή αυτοπροσώπως.

-Σας παρέχει υπηρεσίες.

-Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με μια υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.

-Ζητάμε στοιχεία σχετικά με την εκάστοτε υπόθεση, όπου ενδέχεται να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή νομικών υπηρεσιών, σε δικαστικό και εξωδικαστικό επίπεδο.

 

Cookies

Η ιστοσελίδα του γραφείου μας λειτουργεί μόνο με εκείνα τα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την τεχνική χρήση και επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

 

Αποδέκτες

Τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της ασφαλούς εκτέλεσης της σύμβασης κοινοποιούνται στις αναγνωρισμένες εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης στοιχείων και δεδομένων εντολέων μέσω cloud. Όλες οι εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων έχουν αποκλειστική ή και παράλληλη έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές τεχνικής ασφαλείας του GDPR. Επίσης, κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές τα στοιχεία τιμολόγησης των νομικών υπηρεσιών.

 

Μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεν γίνονται μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν έχουμε τέτοιους σκοπούς. Κατ΄εξαίρεση απλά, διευκρινίζεται ότι κάποιες εταιρείες cloud, οι οποίες αποθηκεύουν με πλήρη ασφάλεια και με τις προδιαγραφές του ΓΚΠΔ, ενδέχεται να έχουν έδρα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ΗΠΑ, υπό την εφαρμογή του Privacy Shield. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπόκεινται στη νομοθεσία και του ΓΚΠΔ.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το γραφείο μας, συλλέγονται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. To γραφείο μας εφαρμόζει αυστηρή πολιτική αναθεώρησης και διατήρησης των δεδομένων, ώστε να μη διατηρούνται πέρα από το απαραίτητο διάστημα, σε αρμονία και με τις οδηγίες των δικηγορικών συλλόγων. Το γραφείο μας επίσης αποθηκεύει τα βασικά προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για τους φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς, για όσο διάστημα μας υποχρεώνει η αντίστοιχη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια.           

 

Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από το γραφείο μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του γραφείου μας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του γραφείου μας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση του καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το γραφείο ή τρίτο μέρος (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

 

Διευκρίνιση

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προσπελαύνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Ανάκληση συγκατάθεσης

Εάν κατ’ εξαίρεση υπάρξει κατηγορία επεξεργασίας που τυχόν χρειαστεί συγκατάθεση, στη θεωρητική αυτή περίπτωση μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσή σας.

 

Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Όπως είναι ευνόητο, θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση της σύμβασης νομικής εντολής, χωρίς τη λήψη μέτρων ασφαλούς διατήρησης των δεδομένων, όπως με χρήση cloud υπηρεσιών, καθώς επίσης χωρίς τα προσωπικά δεδομένα θα ήταν αδύνατη η δικονομική άσκηση των δικαιωμάτων και των αξιώσεων του εντολέα σε δικαστικό αλλά και σε εξωδικαστικό επίπεδο, ενώ θα υπήρχε εύλογη ανησυχία για τον κίνδυνο απώλειας των δεδομένων. Η παροχή εκ μέρους σας των δεδομένων που χρειάζεται να συλλέγουμε με βάση τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία αποτελεί νομική υποχρέωση, ενώ, στην περίπτωση της μη παροχής των φορολογικών στοιχείων, θα παραβιαζόταν αντίστοιχα και η φορολογική νομοθεσία, με άμεση συνέπεια τον κίνδυνο κρατικών κυρώσεων.

 

Στοχευμένη διαφήμιση

Το δικηγορικό μας γραφείο δεν ασχολείται με στοχευμένες διαφημίσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτε επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό το σχηματισμό προφίλ.

 

Υποβολή Καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το γραφείο μας και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε να παραδίδεται στο γραφείο μας. Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης καθίσταται διαθέσιμο στο γραφείο μας. Άρνηση του γραφείου μας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή προβληματισμού μπορείτε πρώτα να απευθυνθείτε σε εμάς στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις απορίες πριν την οποιαδήποτε προσέγγιση της ανωτέρω Αρχής.