Διαμεσολαβηση

Διαμεσολαβηση

Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη, Παπουτσής Χρήστος, Ποινικό, Εμπορικό, Αστικό, Πληροφορικής Δίκαιο, Διαμεσολάβση, GDPR

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, στην οποία 2 ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Θεσπίστηκε με το Νόμο 3898/2010 και αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διευθέτησης των αστικών και εμπορικών διαφορών. Ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερο και αμερόληπτο πρόσωπο, το οποίο συνεργάζεται με τα μέρη και τους δικηγόρους τους, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η διαδικασία είναι αυστηρώς εμπιστευτική.

Συχνες ερωτησεις

Κατά τα διεθνή πρότυπα και σε ουδέτερο ευχάριστο χώρο, παρευρίσκονται ο διαμεσολαβητής και τα εμπλεκόμενα μέρη με τους δικηγόρους τους. Οι παρευρισκόμενοι υπογράφουν το συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση για τη διακοπή της παραγραφής. Προωθείται η ακρόαση και των 2 μερών στην αρχή από κοινού και έπειτα ξεχωριστά, με διαρκή σκοπό τον εντοπισμό των πραγματικών συμφερόντων των δύο πλευρών, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας υπογράφεται το σχετικό συμφωνητικό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο, εάν εκδηλωθεί η σχετική επιθυμία. Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας τηρείται απαρέγκλιτα η αρχή της εμπιστευτικότητας.

  1. Η ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς, ακόμη και σε μερικές ώρες, αναλόγως της υπόθεσης.
  2. Η αποφυγή μακροχρόνιων διαδικασιών.
  3. Ο περιορισμός των δικαστικών εξόδων λόγω της ελεύθερης διαπραγμάτευσης της αμοιβής του διαμεσολαβητή και των δικηγόρων.
  4. Η μέριμνα για τη διατήρηση των σχέσεων των δύο μερών, αν είναι εφικτό ή επιθυμητό.
  5. Η άμεση διακοπή της παραγραφής, ώστε να απαλλάσσονται τα μέρη από την πίεση της κατάθεσης δικογράφου.
  6. Η άμεση δυνατότητα εκτελεστότητας της συμφωνίας, με την κατάθεση του σχετικού πρακτικού στη γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου.
  7. Η ευελιξία της διαδικασίας, ώστε να περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της διαδικασίας και ζητήματα μη νομικά.

Όχι, και εφόσον δεν υπάρξει λύση, παραμένει ανοικτός ο δρόμος της  προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.